Плащане и доставка

Поръчката се извършва чрез бутона „Поръчай“, разположен в профила на всяка отделна стока.

При поръчката КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави точна, вярна и изчерпателна информация за себе си, необходима за сключването на договор за покупко-продажба между МАГАЗИНА и КЛИЕНТА и доставка на избрания артикул – име и фамилия, град, точен адрес (ж.к., улица, номер, блок), телефон за връзка с него, e-mail адрес.

Планирай.БГ не носи отговорност за забавяне на доставката или неполучаването на същата при непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на КЛИЕНТА.

 

КЛИЕНТЪТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени във формата за поръчка.

КЛИЕНТЪТ има право да поправи грешки при въвеждането на информация не по-късно от постъпването на потвърждението за извършената поръчка в електронната система на неговия e-mail доставчик. Потвърждаване на получаването на електронно изявление не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата.

 

Договорът за покупко-продажба между ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и КЛИЕНТА се счита сключен в момента, в който ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН потвърди чрез електронно съобщение до КЛИЕНТА поръчката на КЛИЕНТА за избраните стоки. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от КЛИЕНТА при подаването на поръчката.

Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на МАГАЗИНА.

При поискване от КЛИЕНТА, ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения от КЛИЕНТА при извършване на поръчката електронен адрес.


Доставка

По силата на сключения договор за покупко-продажба на стоки, МАГАЗИНЪТ се задължава да достави и да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на определените от КЛИЕНТА стоки.

ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН доставя заявените от КЛИЕНТА стоки в сроковете и при условията, определени от него на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделни договори за покупко-продажба стоки.

Доставката на поръчаните стоки се извършва до офис на куриерска фирма „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ или на куриерска фирма „СПИДИ“ или до личен адрес и се заплаща заедно с цената на стоката при получаването й и е за сметка на КЛИЕНТА.

Поръчаната стока може да бъде получена от:

1. купувача – така както е индивидуализиран в съответната поръчка за покупка;

2. лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;

3. лице, което изрично е овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;

При приемането на стоката КЛИЕНТЪТ или овластеното от него лице подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и заплаща нейната цена.

При приемане на стоката КЛИЕНТЪТ получава товарителница, която съдържа информация относно дружеството, датата на извършената покупко-продажба, вида на стоката и цената й, както и адресът и телефонния номер на ДРУЖЕСТВОТО, на които КЛИЕНТЪТ може да отправя запитвания относно получената стока и рекламации.

 

Срокът на доставка на стоката е 7 (седем) работни дни за всяка стока от сключване на договора за покупко-продажба между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА.

ДРУЖЕСТВОТО доставя и предава стоката на КЛИЕНТА в определения при сключването на договора срок чрез офисите на куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС или на куриерска фирма СПИДИ.

Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 30 дни.

Член 20

Планирай.БГ си запазва правото да отказва организирането на доставка на потвърдена поръчка, ако начинът на доставка е обективно затруднен, както и в случай, че адресът за доставка е крайно отдалечен или стойността на поръчката спрямо разходите за обслужване е икономически необоснована. ДРУЖЕСТВОТО поема ангажимент да уведоми за това КЛИЕНТА в срок от 7 дни от потвърждаване на поръчката на посочения от него телефон или e-mail адрес.

В такъв случай, ако по конкретната поръчка вече е било извършено заплащане от страна на клиента, ДРУЖЕСТВОТО за своя сметка възстановява на клиента заплатената сума.

ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да отказва да организира доставката на поръчани извън територията на Република България стоки, без да се обосновава.


Плащане

КЛИЕНТЪТ заплаща на МАГАЗИНА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта и в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДРУЖЕСТВОТО на адреса на МАГАЗИНА в Интернет.

КЛИЕНТЪТ заплаща цената на поръчаната от него стока при получаването й чрез наложен платеж.

ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН има право да променя едностранно посочените на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.